Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Kích cỡ thai nhi theo số tuần tuổi

[caption id="attachment_197" align="aligncenter" width="450"]Kích cỡ thai nhi 8 tuần tuổi Kích cỡ thai nhi 8 tuần tuổi[/caption]

[caption id="attachment_198" align="aligncenter" width="450"]Kích cỡ thai nhi 12 tuần tuổi Kích cỡ thai nhi 12 tuần tuổi[/caption]

[caption id="attachment_199" align="aligncenter" width="450"]Kích cỡ thai nhi 16 tuần tuổi Kích cỡ thai nhi 16 tuần tuổi[/caption]

[caption id="attachment_200" align="aligncenter" width="450"]Kích cỡ thai nhi 20 tuần tuổi Kích cỡ thai nhi 20 tuần tuổi[/caption]

[caption id="attachment_196" align="aligncenter" width="450"]Kích cỡ thai nhi 24 tuần tuổi Kích cỡ thai nhi 24 tuần tuổi[/caption]

[caption id="attachment_201" align="aligncenter" width="450"]Kích cỡ thai nhi 28 tuần tuổi Kích cỡ thai nhi 28 tuần tuổi[/caption]

[caption id="attachment_202" align="aligncenter" width="450"]Kích cỡ thai nhi 32 tuần tuổi Kích cỡ thai nhi 32 tuần tuổi[/caption]

[caption id="attachment_203" align="aligncenter" width="450"]Kích cỡ thai nhi 36 tuần tuổi Kích cỡ thai nhi 36 tuần tuổi[/caption]

[caption id="attachment_204" align="aligncenter" width="450"]Kích cỡ thai nhi 40 tuần tuổi Kích cỡ thai nhi 40 tuần tuổi[/caption]

 

 

 

 

 

 

 
Share:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

Followers